Phòng tiệc hội nghị

Phòng tiệc hội nghị

Show
 • Bục phát biểu T-2 hay còn gọi là Đài phát biểu T-2 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-2B hay còn gọi là Đài phát biểu T-2B thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-30 hay còn gọi là Đài phát biểu T-30 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-32 hay còn gọi là Đài phát biểu T-32 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-33 hay còn gọi là Đài phát biểu T-33 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-33A hay còn gọi là Đài phát biểu T-33A thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-38 hay còn gọi là Đài phát biểu T-38 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-38A hay còn gọi là Đài phát biểu T-38A thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-42 hay còn gọi là Đài phát biểu T-42 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-50 hay còn gọi là Đài phát biểu T-50 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-52 hay còn gọi là Đài phát biểu T-52 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-55 hay còn gọi là Đài phát biểu T-55 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-56 hay còn gọi là Đài phát biểu T-56 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…

 • Bục phát biểu T-7 hay còn gọi là Đài phát biểu T-7 thường được sử dụng trong các phòng tiệc hội nghị tại các cơ quan, nhà hàng, khách sạn lớn…